XV. LOUİS (1710-1774)

 
Fransa Kralı. Zamanında Fransa. İspanya ile savaşmış, sömürgelerini kaybetmiş, (7 yıl savaşları) yönetim ve krala karşı mecliste muhalefet başlamıştır. Büyük Fransız İhtilali XV. Louis zamanının Voltaire, Montesquieu, Rousseau gibi büyük düşünürleri, ansiklopedicileri, sonra Farmasonlar ve bazı liberal asilzadeler tarafından hazırlanmış sayılabilir.

I. BÜYÜK LOUİS (1326-1382)

 
Macaristan ve Polonya Kralı. Macaristan’da 1342’den 1382’ye kadar Polonya’da da 1370’den itibaren krallık etmiştir. Venedikliler’e karşı savaşmış, kardeşinin intikamını almak üzere Napoli’ye yürümüş, 1358’de Dalmaçya’yı ele geçirmiştir .

 

V. LOUİS

(1287-1347) Fransa Kralı. Bavyera’lı sanıyla anılır. 1314’den 1346’ya kadar imparatorluk etmiştir. Papa XXII. Jean tarafından aforoz edilmiştir. 1327’de ordusuyla İtalya’ya girip papalık tahtına geçirdiği V Nicolas’ya imparatorluğunu tasdik ettirmiş, fakat 1346’da Papa VI. Clement tarafından tekrar aforoza uğrayacak tahtından çekilmiş, bir yıl sonra da attan düşerek ölmüştür.

 

LYDİA KAMEKİHA LİLİOUKALANİ (1838-1917)

 
Kardeşi Kral Kalakaua’nın yerine tahta çıkan Havai Kraliçesi. Adanın son hükümdarıdır. Bir Amerikalı ile evlenmiştir. İstibdada kaçan bir rejim kurmaya çalıştığı için tahtından indirilmiş; adada cumhuriyet kurulmuştur Bunun üzerine Amerika’ya gitmiş, yardım istemiş: adanın 1898’de Amerika’ya bağlanması üzerine Amerika’da yerleşmiştir.

LİKAONYA

 
Eskiden Anadolu’da bir memleketti. Başkenti İkoniyon (Konya) idi. XV yüzyılda Karaman ülkesiydi.

LİDYA

 
Gediz ve Büyük Menderes nehirleri arasındaki topraklara, Lidyalılar’dan Selçukluların Anadolu’yu fethine kadar verilen ad. İlkçağ’da Lidyalılar’ın yurdu olmuştur. Önce Hititler’e, sonra Frikler’e bağlı kalan Lidyalılar’ın tarihi, Şahin Krallar soyuyla aydınlığa kavuşur. Frik egemenliğinden kurtuluşu izleyen ticari ve tarımsal kalkınma sayesinde zenginleşen Lidya, en parlak dönemini yaratan Kral Krezüs’ün, Pers Kralı Kurus’a yenilmesiyle (M.Ö. 596) ortadan kalkmıştır.

 

Vll. KARİ (1697-1745)

Bavyera elektörü ve Maria Theresia rakibidir. 1742’de Almanya imparatorluğuna seçilmiş, fakat İmparatoriçe tarafından memleketinden çıkarılarak Münich’de umutsuzluk içinde ölmüştür.

VI. KARİ (1685-1740)

 
Alman İmparatoru. I. Lepld’un oğlu ve Maria Theresia’m babasıdır. 1711 yılında imparatorluğa geçmiş, Fransızlarla ve Osmanlı Türkleriyle oldukça başarılı savaşlar yapmıştır. III. Ahmet zamanındaki Pasarofça Antlaşması bunun zamanında yapılmıştır. Artık Osmanlılar Avrupa’yı titretecek gücü kaybetmiş bulunuyorlardı. VI. Kari, devletler hukuku tarihinde Pragmatique sanctin diye ün yapan ve kızı Maria Theresia’nın kendi ölümünden sonra bütün Avusturya ülkelerine sahip olmasını ön gören vasiyetnamesini bütün- Batı Avrupa hükümdarlarına bir hayli para fedakarlığı karşılığı olarak kabul ettirmiştir.

HASAN FEHMİ PAŞA (1836-1910)

Vezir. Batum dolaylarında doğdu. Babıali tercüme odasından yetişerek Takvimi Vakayi, Ceridei Havadis gazetelerinde yazarlık yapmış, 1877 Meclisinde İstanbul milletvekili ve ilk meclis reisi olmuştur. Tahlisi Hukuku Düvel adlı kitabı II. Abdülhamit zamanında zararlı görüldüğünden toplattırılmıştır. Çeşitli nazırlık ve valiliklerde bulunmuştur.

HALİM PAŞA (Ölm. 1894)

Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın dördüncü oğlu. Mısırda doğmuş vezirlik ve şurayı devlet azalığında bulunmuş, Alemdağındaki çiftliğinde ölmüştür. Sadrazam Sait Halim Paşa ve Mısırda ölen Abbas Halim Paşanın babasıdır.